Aký je rozdiel medzi prekladom a úradným prekladom?

Preklad textu je preklad akéhokoľvek textu z jedného jazyka do druhého a vykonáva ho prekladateľ.

Úradný preklad (alebo aj súdne overený preklad) je písomný preklad textu, ktorý môže vyhotoviť len úradný prekladateľ. Preklady „s pečiatkou“ sú potrebné najmä pri styku so štátnymi orgánmi. Najčastejšie ide o preklady vysokoškolských diplomov, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, rodných listov či aj preklady technických preukazov vozidiel dovezených zo zahraničia.

Dostávame sa teda k dôležitej otázke: aký je rozdiel medzi prekladateľom a úradným prekladateľom?

Prekladateľ je v podstate akákoľvek osoba, ktorá prekladá texty do iných (alebo z iných) jazykov. Môže byť napríklad živnostník, ktorý v oblasti prekladateľských služieb podniká.

Súdny (alebo úradný) prekladateľ je osoba, ktorá je oprávnená poskytovať prekladateľské služby na základe splnomocnenia od štátu. Jeho činnosť, práva a povinnosti upravuje zákon 382/2004 Z.z. O znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Súdny prekladateľ:

 • musí byť zapísaný v Zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR (existujú aj výnimky, ktoré ale presne vymedzuje zákon)
 • nemôže svoju činnosť vykonávať ako podnikanie (aj keď činnosť vykonáva za odmenu, tzv. „tlmočné“)
 • nesmie odmietnuť vykonať výkon, úlohu, ktorú mu zadá súd alebo iný orgán verejnej moci (samozrejme aj tu platí niekoľko výnimiek, ktoré určuje zákon)
 • musí zachovávať mlčanlivosť o obsahu prekladov a to aj keď s výkonom súdneho prekladateľstva skončí (teda je vyčiarknutý zo Zoznamu)
 • musí si všetky preklady zapisovať do knihy osobitej evidencie – denníka. Tu je povinný zaznamenávať zadávateľa prekladu, dátum zadania a vyhotovenia prekladu, účel a predmet a objekt prekladu a čiastku „znalečného“ (účtovanú, priznanú a vyplatenú). Tento denník kontroluje Ministerstvo spravodlivosti.
 • musí uchovávať kópiu prekladu 10 rokov od vyhotovenia.

Ako vyzerá úradný preklad?

 • musí byť písomný
 • jednotlivé strany musia byť očíslované
 • musí byť zviazaný a zošitý šnúrou (aj s prílohami)
 • musí mať odtlačok pečiatky prekladateľa
 • pečiatka prekladateľa má 36 mm, obsahuje štátny znak SR, meno prekladateľa a jazyky, v ktorých sa špecializuje
 • preklad musí obsahovať: úvodnú časť s označením „preklad“, označenie zadávateľa, prílohy a doložku (doložka obsahuje informácie o prekladateľovi)

Nezabudnite teda, že bežní prekladatelia alebo prekladateľské agentúry nevyhotovujú úradné preklady, len ich sprostredkovávajú. To môže byť výhodné ak nemáte čas alebo chcete ušetriť námahu „behaním“ a vybavovaním. Úradné preklady zväčša bývajú drahšie a ich vyhotovenie trvá dlhšie. Poctivý prekladateľ či agentúra tieto fakty nezatajujú a oboznámia vás so všetkým, čo je pri úradných prekladoch potrebné.